Management Team

Management Team

Dolraj K.C.
Dolraj K.C.
Chief Executive Officer
9856050116
Baburam Kunwar
Baburam Kunwar
Deputy Chief Executive Officer
9856033594


Kuldeb Lamichhane
Kuldeb Lamichhane
Assistant Manager
9856055135


Khagaraj Marasini
Khagaraj Marasini
Act Officer
9847572327