Services

Credit

आँधिखोला लघुवित्तका प्रतिनिधिहरुद्वारा समूहपूर्व तालिमदिई समूहमा आवद्ध गरेका हरेक सदस्यहरुले यस वित्तीय संस्था द्वारा वितरित कर्जा उपयोग गर्न सक्छन | संस्थाले हरेक समूहमा ३:२ को अनुपातमा कर्जा वितरण गर्दछ |

आँधिखोला लघुवित्तका प्रमुख कर्जा योजना हरु निम्नानुसार छन् :

 

१) साधारण कर्जाको ब्याज दर =१८ प्रतिशत, १२, १८ र २४ किस्तामा भुक्तानी गर्ने ,

२) लघूउध्दम कर्जाको ब्याज दर = १७ प्रतिशत, १२, र १८ किस्तामा भुक्तानी गर्ने,

३) धितो कर्जाको ब्याज दर = १५ प्रतिशत, १२, २४, ३६, ४८ र ६० किस्तामा भुक्तानी गर्ने,

४) कृषि कर्जाको ब्याज दर = १४ प्रतिशत, १२, १८, २४ र ३० किस्तामा भुक्तानी गर्ने,

५) आकस्मिक कर्जाको ब्याज दर = १४ प्रतिशत, १२ किस्तामा भुक्तानी गर्ने