Services

Credit

आँधिखोला लघुवित्त वित्तीय संस्थाका कर्मचारी / प्रतिनिधिहरुद्वारा समूहपूर्व तालिमदिई समूहमा आवद्ध गरेका हरेक सदस्यहरुले यस वित्तीय संस्था द्वारा वितरित कर्जा उपयोग गर्न सक्छन | संस्थाले हरेक समूहमा ३:२ को अनुपातमा कर्जा वितरण गर्दछ |

आँधिखोला लघुवित्तका प्रमुख कर्जा योजनाहरु निम्नानुसार छन् :-

 

१) साधारण कर्जा = १५  प्रतिशत ब्याज दर साथै न्यूनता  १२ देखि अधिकतम ६०  किस्तामा (१ वर्ष देखि ५ वर्ष) भुक्तानी गर्ने ,

२) लघूउध्दम कर्जा = १५ प्रतिशत ब्याज दर साथै  १२, र १८ किस्तामा भुक्तानी गर्ने,

३) धितो कर्जा = १४ प्रतिशत ब्याज दर साथै न्यूनता  १२ देखि अधिकतम ८४  किस्तामा (१ वर्ष देखि ७ वर्ष) भुक्तानी गर्ने ,

४) कृषि कर्जा = १५ प्रतिशत ब्याज दर साथै  १२, १८, २४ र ३० किस्तामा भुक्तानी गर्ने,

५) आकस्मिक कर्ज = १५ प्रतिशत, ब्याज दर साथै १२ किस्तामा भुक्तानी गर्ने,

६) उल्लेखित सबै कर्जा समान किस्ता घट्दो ब्याज दर एवं  कर्जा  प्रवाह गर्दा कर्जा प्रकृया शुल्क = १.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ |