Services

Savings

आँधिखोला लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आफ्ना सदस्यहरुलाई बचत तर्फ आकर्षित गरि आफ्नो भविष्य सुरक्षित गर्न विभिन्न बचत सेवाहरु प्रदान गर्दछ |  आँधिखोला लघुवित्त वित्तिय संस्थाको बचत ब्याजदर तपसिलमा उल्लेख भए अनुसार रहेको छ |

१ ) समूह बचतको ब्याज दर = ६ प्रतिशत,

२) पेन्सन बचतको ब्याज दर = ८ प्रतिशत,

३) ब्यक्तिगत बचतको ब्याज दर = ६ प्रतिशत,

४) पर्व बचतको ब्याज दर = ८ प्रतिशत,

५) बाल बचतको ब्याज दर = ९ प्रतिशत,

६) आँधिखोला बचतको ब्याज दर = १० प्रतिशत